பாகல்கோட் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பாகல்கோட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பாகல்கோட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 29 ஜனவரி 2022 49,070
பெல்காம் 29 ஜனவரி 2022 49,070
பிஜாப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
தர்வாட் 29 ஜனவரி 2022 49,070
கடக் 29 ஜனவரி 2022 49,070
ஹவேரி 29 ஜனவரி 2022 49,070
கொப்பல் 29 ஜனவரி 2022 49,070
சங்லி 29 ஜனவரி 2022 49,030
பாகல்கோட் : தங்க விலை

பாகல்கோட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 29 ஜனவரி 2022 63,440
பெல்காம் 29 ஜனவரி 2022 63,440
பிஜாப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
தர்வாட் 29 ஜனவரி 2022 63,440
கடக் 29 ஜனவரி 2022 63,440
ஹவேரி 29 ஜனவரி 2022 63,440
கொப்பல் 29 ஜனவரி 2022 63,440
சங்லி 29 ஜனவரி 2022 63,400
பாகல்கோட் : வெள்ளி விலை