பஹ்ரைச் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பஹ்ரைச் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பஹ்ரைச் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமேதி / சி.எஸ்.எம் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பஹ்ரைச் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பராபங்கி 23 ஜனவரி 2022 49,530
பஸ்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
பைசாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோண்டா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹார்டோய் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லக்கிம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லக்னோ 23 ஜனவரி 2022 49,530
ரே பரேலி 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஸ்ராவஸ்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சித்தார்த்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சீதாபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சுல்தான்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
உன்னாவ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பஹ்ரைச் : தங்க விலை

பஹ்ரைச் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமேதி / சி.எஸ்.எம் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பஹ்ரைச் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பராபங்கி 23 ஜனவரி 2022 66,930
பஸ்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
பைசாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோண்டா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹார்டோய் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லக்கிம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லக்னோ 23 ஜனவரி 2022 66,930
ரே பரேலி 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஸ்ராவஸ்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சித்தார்த்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சீதாபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சுல்தான்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
உன்னாவ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பஹ்ரைச் : வெள்ளி விலை