பன்ஸ்வாரா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பன்ஸ்வாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பன்ஸ்வாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 23 ஜனவரி 2022 49,560
அலிராஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பன்ஸ்வாரா 23 ஜனவரி 2022 49,510
சோட்டா உதய்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,580
சித்தர்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
தஹோத் 23 ஜனவரி 2022 49,580
தார் 23 ஜனவரி 2022 49,560
துங்கர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஹிம்மத்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,580
ஜாபுவா 23 ஜனவரி 2022 49,560
மகிசாகர் 23 ஜனவரி 2022 49,580
மாண்ட்சர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
நீமுச் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பஞ்ச் மஹால் 23 ஜனவரி 2022 49,580
பிரதாப்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ரத்லம் 23 ஜனவரி 2022 49,560
உதய்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
உஜ்ஜைன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பன்ஸ்வாரா : தங்க விலை

பன்ஸ்வாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர் மால்வா 23 ஜனவரி 2022 66,980
அலிராஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பன்ஸ்வாரா 23 ஜனவரி 2022 66,900
சோட்டா உதய்பூர் 23 ஜனவரி 2022 67,000
சித்தர்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
தஹோத் 23 ஜனவரி 2022 67,000
தார் 23 ஜனவரி 2022 66,980
துங்கர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஹிம்மத்நகர் 23 ஜனவரி 2022 67,000
ஜாபுவா 23 ஜனவரி 2022 66,980
மகிசாகர் 23 ஜனவரி 2022 67,000
மாண்ட்சர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
நீமுச் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பஞ்ச் மஹால் 23 ஜனவரி 2022 67,000
பிரதாப்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ரத்லம் 23 ஜனவரி 2022 66,980
உதய்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
உஜ்ஜைன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பன்ஸ்வாரா : வெள்ளி விலை