பாரமுல்லா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பாரமுல்லா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பாரமுல்லா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 29 ஜனவரி 2022 49,120
பட்கம் 29 ஜனவரி 2022 49,120
பாண்டிபோரா 29 ஜனவரி 2022 49,120
பாரமுல்லா 29 ஜனவரி 2022 49,120
கந்தர்பால் 29 ஜனவரி 2022 49,120
கிஷ்த்வார் 29 ஜனவரி 2022 49,120
குல்கம் 29 ஜனவரி 2022 49,120
குப்வாரா 29 ஜனவரி 2022 49,120
பூஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,120
புல்வாமா 29 ஜனவரி 2022 49,120
ராஜோரி 29 ஜனவரி 2022 49,120
ராம்பன் 29 ஜனவரி 2022 49,120
ரியசி 29 ஜனவரி 2022 49,120
ஷோபியன் 29 ஜனவரி 2022 49,120
ஸ்ரீநகர் 29 ஜனவரி 2022 49,120
உதம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,120
பாரமுல்லா : தங்க விலை

பாரமுல்லா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 29 ஜனவரி 2022 63,500
பட்கம் 29 ஜனவரி 2022 63,500
பாண்டிபோரா 29 ஜனவரி 2022 63,500
பாரமுல்லா 29 ஜனவரி 2022 63,500
கந்தர்பால் 29 ஜனவரி 2022 63,500
கிஷ்த்வார் 29 ஜனவரி 2022 63,500
குல்கம் 29 ஜனவரி 2022 63,500
குப்வாரா 29 ஜனவரி 2022 63,500
பூஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,500
புல்வாமா 29 ஜனவரி 2022 63,500
ராஜோரி 29 ஜனவரி 2022 63,500
ராம்பன் 29 ஜனவரி 2022 63,500
ரியசி 29 ஜனவரி 2022 63,500
ஷோபியன் 29 ஜனவரி 2022 63,500
ஸ்ரீநகர் 29 ஜனவரி 2022 63,500
உதம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,500
பாரமுல்லா : வெள்ளி விலை