பதிந்தா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பதிந்தா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பதிந்தா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பர்னாலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
பதிந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபரிட்கோட் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பாசில்கா 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபிரோஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
கங்கநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஹனுமன்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஜலந்தர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 49,500
கபுர்தலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
லூதியானா 23 ஜனவரி 2022 49,510
மான்சா 23 ஜனவரி 2022 49,510
மோகா 23 ஜனவரி 2022 49,510
முக்த்சர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
சங்ரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
Shd பகத்சிங் Ngr 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,500
தார் தரன் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பதிந்தா : தங்க விலை

பதிந்தா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 23 ஜனவரி 2022 66,910
பர்னாலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
பதிந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஃபரிட்கோட் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 23 ஜனவரி 2022 66,910
பாசில்கா 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஃபிரோஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
கங்கநகர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஹனுமன்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜலந்தர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
கைதால் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கபுர்தலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
லூதியானா 23 ஜனவரி 2022 66,910
மான்சா 23 ஜனவரி 2022 66,910
மோகா 23 ஜனவரி 2022 66,910
முக்த்சர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
பாட்டியாலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
சங்ரூர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
Shd பகத்சிங் Ngr 23 ஜனவரி 2022 66,910
சிர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,890
தார் தரன் 23 ஜனவரி 2022 66,910
பதிந்தா : வெள்ளி விலை