பத்ராட்ரி கோதகுடம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பத்ராட்ரி கோதகுடம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பத்ராட்ரி கோதகுடம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
பிஜாப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
கிழக்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 49,110
குண்டூர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
ஜங்கான் 29 ஜனவரி 2022 49,110
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 29 ஜனவரி 2022 49,110
கம்மம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மச்சிலிபட்னம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மகாபூபாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மல்கங்கிரி 29 ஜனவரி 2022 49,050
நல்கொண்டா 29 ஜனவரி 2022 49,110
சுக்மா 29 ஜனவரி 2022 49,010
சூர்யாபேட்டை 29 ஜனவரி 2022 49,110
வாரங்கல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மேற்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 49,110
பத்ராட்ரி கோதகுடம் : தங்க விலை

பத்ராட்ரி கோதகுடம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
பிஜாப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,370
கிழக்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 63,490
குண்டூர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
ஜங்கான் 29 ஜனவரி 2022 63,490
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 29 ஜனவரி 2022 63,490
கம்மம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மச்சிலிபட்னம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மகாபூபாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மல்கங்கிரி 29 ஜனவரி 2022 63,410
நல்கொண்டா 29 ஜனவரி 2022 63,490
சுக்மா 29 ஜனவரி 2022 63,370
சூர்யாபேட்டை 29 ஜனவரி 2022 63,490
வாரங்கல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மேற்கு கோதாவரி 29 ஜனவரி 2022 63,490
பத்ராட்ரி கோதகுடம் : வெள்ளி விலை