பண்டாரா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பண்டாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பண்டாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாலகாட் 29 ஜனவரி 2022 49,080
பண்டாரா 29 ஜனவரி 2022 49,030
சந்திரபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
சிந்த்வாரா 29 ஜனவரி 2022 49,080
டிக்லிபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,500
கோண்டியா 29 ஜனவரி 2022 49,030
நாக்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ராஜ்நந்த்கான் 29 ஜனவரி 2022 49,010
சியோனி 29 ஜனவரி 2022 49,080
வர்தா 29 ஜனவரி 2022 49,030
பண்டாரா : தங்க விலை

பண்டாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாலகாட் 29 ஜனவரி 2022 63,460
பண்டாரா 29 ஜனவரி 2022 63,400
சந்திரபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
சிந்த்வாரா 29 ஜனவரி 2022 63,460
டிக்லிபூர் 29 ஜனவரி 2022 64,000
கோண்டியா 29 ஜனவரி 2022 63,400
நாக்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ராஜ்நந்த்கான் 29 ஜனவரி 2022 63,370
சியோனி 29 ஜனவரி 2022 63,460
வர்தா 29 ஜனவரி 2022 63,400
பண்டாரா : வெள்ளி விலை