பிஜாப்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிஜாப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிஜாப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பிஜாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
டந்தேவாடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கட்சிரோலி 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜகதல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 23 ஜனவரி 2022 49,590
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 23 ஜனவரி 2022 49,590
கோண்டகான் 23 ஜனவரி 2022 49,490
மகாபூபாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,590
மல்கங்கிரி 23 ஜனவரி 2022 49,530
மன்சேரியல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பெடப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 49,590
சுக்மா 23 ஜனவரி 2022 49,490
வாரங்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,590
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பிஜாப்பூர் : தங்க விலை

பிஜாப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பத்ராட்ரி கோதகுடம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பிஜாப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
டந்தேவாடா 23 ஜனவரி 2022 66,890
கட்சிரோலி 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜகதல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜெயசங்கர் பூபல்பா 23 ஜனவரி 2022 67,010
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 23 ஜனவரி 2022 67,010
கோண்டகான் 23 ஜனவரி 2022 66,890
மகாபூபாபாத் 23 ஜனவரி 2022 67,010
மல்கங்கிரி 23 ஜனவரி 2022 66,930
மன்சேரியல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பெடப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 67,010
சுக்மா 23 ஜனவரி 2022 66,890
வாரங்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,010
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பிஜாப்பூர் : வெள்ளி விலை