பிலாஸ்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிலாஸ்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிலாஸ்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பலோடா பஜார் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பெமேதரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
டிண்டோரி 23 ஜனவரி 2022 49,560
துர்க் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜஞ்ச்கீர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
காவர்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோர்பா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
மகாசமுண்ட் 23 ஜனவரி 2022 49,490
முங்கேலி 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராய்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராய்ப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராஜ்நந்த்கான் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷாஹ்தோல் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சுர்குஜா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பிலாஸ்பூர் : தங்க விலை

பிலாஸ்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பலோடா பஜார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பெமேதரா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
டிண்டோரி 23 ஜனவரி 2022 66,980
துர்க் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜஞ்ச்கீர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
காவர்தா 23 ஜனவரி 2022 66,890
கோர்பா 23 ஜனவரி 2022 66,890
கோரியா 23 ஜனவரி 2022 66,890
மகாசமுண்ட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
முங்கேலி 23 ஜனவரி 2022 66,890
ராய்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ராய்ப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ராஜ்நந்த்கான் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஷாஹ்தோல் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சுர்குஜா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பிலாஸ்பூர் : வெள்ளி விலை