பிர்பும் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிர்பும் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

பிர்பும் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்கா 29 ஜனவரி 2022 49,010
பாங்குரா 29 ஜனவரி 2022 48,970
பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பிர்பும் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பொக்காரோ 29 ஜனவரி 2022 49,050
தியோகர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
தன்பாத் 29 ஜனவரி 2022 49,050
டும்கா 29 ஜனவரி 2022 49,050
கிரிடிஹ் 29 ஜனவரி 2022 49,050
கோடா 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஹூக்லி 29 ஜனவரி 2022 48,970
ஹவுரா 29 ஜனவரி 2022 48,970
ஜம்தாரா 29 ஜனவரி 2022 49,050
கொல்கத்தா 29 ஜனவரி 2022 48,970
முர்ஷிதாபாத் 29 ஜனவரி 2022 48,970
நதியா 29 ஜனவரி 2022 48,970
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பக்கூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
பாசிம் பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பூர்பா பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 48,970
புருலியா 29 ஜனவரி 2022 48,970
சாஹிப்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,050
பிர்பும் : தங்க விலை

பிர்பும் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்கா 29 ஜனவரி 2022 63,360
பாங்குரா 29 ஜனவரி 2022 63,310
பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பிர்பும் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பொக்காரோ 29 ஜனவரி 2022 63,410
தியோகர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
தன்பாத் 29 ஜனவரி 2022 63,410
டும்கா 29 ஜனவரி 2022 63,410
கிரிடிஹ் 29 ஜனவரி 2022 63,410
கோடா 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஹூக்லி 29 ஜனவரி 2022 63,310
ஹவுரா 29 ஜனவரி 2022 63,310
ஜம்தாரா 29 ஜனவரி 2022 63,410
கொல்கத்தா 29 ஜனவரி 2022 63,310
முர்ஷிதாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,310
நதியா 29 ஜனவரி 2022 63,310
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பக்கூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
பாசிம் பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பூர்பா பர்தாமன் 29 ஜனவரி 2022 63,310
புருலியா 29 ஜனவரி 2022 63,310
சாஹிப்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,410
பிர்பும் : வெள்ளி விலை