சத்ரா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சத்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சத்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 49,530
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 49,530
கயா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கும்லா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கைமூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
குந்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராஞ்சி 23 ஜனவரி 2022 49,530
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சத்ரா : தங்க விலை

சத்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 66,930
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 66,930
கயா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கும்லா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கைமூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
குந்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,880
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 66,880
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராஞ்சி 23 ஜனவரி 2022 66,930
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சத்ரா : வெள்ளி விலை