சாப்ரா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சாப்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சாப்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 29 ஜனவரி 2022 49,010
அவுரங்காபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,010
பல்லியா 29 ஜனவரி 2022 49,050
பெகுசராய் 29 ஜனவரி 2022 49,010
பெட்டியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
போஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
பக்ஸர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
சாப்ரா 29 ஜனவரி 2022 49,010
தர்பங்கா 29 ஜனவரி 2022 49,010
தியோரியா 29 ஜனவரி 2022 49,050
கயா 29 ஜனவரி 2022 49,010
காசிப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
கோபால்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,010
ஜெஹனாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,010
கைமூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
குஷினகர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
லகிசராய் 29 ஜனவரி 2022 49,010
மதுபனி 29 ஜனவரி 2022 49,010
மவுநத்பஞ்சன் 29 ஜனவரி 2022 49,050
மோதிஹாரி 29 ஜனவரி 2022 49,010
முசாபர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
நாலந்தா 29 ஜனவரி 2022 49,010
நவாடா 29 ஜனவரி 2022 49,010
பாட்னா 29 ஜனவரி 2022 49,010
ரோஹ்தாஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,010
சமஸ்திபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
ஷெய்க்புரா 29 ஜனவரி 2022 49,010
ஷியோஹர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
சீதாமரி 29 ஜனவரி 2022 49,010
சிவான் 29 ஜனவரி 2022 49,010
வைஷாலி 29 ஜனவரி 2022 49,010
சாப்ரா : தங்க விலை

சாப்ரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 29 ஜனவரி 2022 63,360
அவுரங்காபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,360
பல்லியா 29 ஜனவரி 2022 63,410
பெகுசராய் 29 ஜனவரி 2022 63,360
பெட்டியா 29 ஜனவரி 2022 63,360
போஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
பக்ஸர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
சாப்ரா 29 ஜனவரி 2022 63,360
தர்பங்கா 29 ஜனவரி 2022 63,360
தியோரியா 29 ஜனவரி 2022 63,410
கயா 29 ஜனவரி 2022 63,360
காசிப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
கோபால்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,360
ஜெஹனாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,360
கைமூர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
குஷினகர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
லகிசராய் 29 ஜனவரி 2022 63,360
மதுபனி 29 ஜனவரி 2022 63,360
மவுநத்பஞ்சன் 29 ஜனவரி 2022 63,410
மோதிஹாரி 29 ஜனவரி 2022 63,360
முசாபர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
நாலந்தா 29 ஜனவரி 2022 63,360
நவாடா 29 ஜனவரி 2022 63,360
பாட்னா 29 ஜனவரி 2022 63,360
ரோஹ்தாஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,360
சமஸ்திபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
ஷெய்க்புரா 29 ஜனவரி 2022 63,360
ஷியோஹர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
சீதாமரி 29 ஜனவரி 2022 63,360
சிவான் 29 ஜனவரி 2022 63,360
வைஷாலி 29 ஜனவரி 2022 63,360
சாப்ரா : வெள்ளி விலை