சிராங் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சிராங் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சிராங் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பக்ஸா 29 ஜனவரி 2022 49,130
பார்பேட்டா 29 ஜனவரி 2022 49,130
போங்கைகான் 29 ஜனவரி 2022 49,130
சிராங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கூச் பீகார் 29 ஜனவரி 2022 48,970
டாரங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
துபுரி 29 ஜனவரி 2022 49,130
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
கோல்பாரா 29 ஜனவரி 2022 49,130
கம்ரூப் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கம்ரூப் மெட்ரோ 29 ஜனவரி 2022 49,130
கோக்ராஜர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
நல்பரி 29 ஜனவரி 2022 49,130
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
தவாங் 29 ஜனவரி 2022 49,170
உடல்கூரி 29 ஜனவரி 2022 49,130
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
மேற்கு காசி மலைகள் 29 ஜனவரி 2022 49,220
சிராங் : தங்க விலை

சிராங் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பக்ஸா 29 ஜனவரி 2022 63,530
பார்பேட்டா 29 ஜனவரி 2022 63,530
போங்கைகான் 29 ஜனவரி 2022 63,530
சிராங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கூச் பீகார் 29 ஜனவரி 2022 63,310
டாரங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
துபுரி 29 ஜனவரி 2022 63,530
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
கோல்பாரா 29 ஜனவரி 2022 63,530
கம்ரூப் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கம்ரூப் மெட்ரோ 29 ஜனவரி 2022 63,530
கோக்ராஜர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
நல்பரி 29 ஜனவரி 2022 63,530
தெற்கு கரோ ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
தவாங் 29 ஜனவரி 2022 63,580
உடல்கூரி 29 ஜனவரி 2022 63,530
மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
மேற்கு காசி மலைகள் 29 ஜனவரி 2022 63,640
சிராங் : வெள்ளி விலை