சித்ரதுர்கா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சித்ரதுர்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சித்ரதுர்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
பெல்லாரி 23 ஜனவரி 2022 49,550
சிக்மகளூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
சித்ரதுர்கா 23 ஜனவரி 2022 49,550
தாவங்கரே 23 ஜனவரி 2022 49,550
கடக் 23 ஜனவரி 2022 49,550
ஹாசன் 23 ஜனவரி 2022 49,550
ஹவேரி 23 ஜனவரி 2022 49,550
கொப்பல் 23 ஜனவரி 2022 49,550
ஷிமோகா 23 ஜனவரி 2022 49,550
தும்கூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
சித்ரதுர்கா : தங்க விலை

சித்ரதுர்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்தபூர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
பெல்லாரி 23 ஜனவரி 2022 66,960
சிக்மகளூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
சித்ரதுர்கா 23 ஜனவரி 2022 66,960
தாவங்கரே 23 ஜனவரி 2022 66,960
கடக் 23 ஜனவரி 2022 66,960
ஹாசன் 23 ஜனவரி 2022 66,960
ஹவேரி 23 ஜனவரி 2022 66,960
கொப்பல் 23 ஜனவரி 2022 66,960
ஷிமோகா 23 ஜனவரி 2022 66,960
தும்கூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
சித்ரதுர்கா : வெள்ளி விலை