சுரு : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சுரு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சுரு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிவானி 23 ஜனவரி 2022 49,500
சர்கி தாத்ரி 23 ஜனவரி 2022 49,500
சுரு 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஹனுமன்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஜுன்ஜுனுன் 23 ஜனவரி 2022 49,510
மகேந்திரகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
சிகார் 23 ஜனவரி 2022 49,510
சிர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,500
சுரு : தங்க விலை

சுரு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிவானி 23 ஜனவரி 2022 66,890
சர்கி தாத்ரி 23 ஜனவரி 2022 66,890
சுரு 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஃபதேஹாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஹனுமன்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,900
ஹிசார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜுன்ஜுனுன் 23 ஜனவரி 2022 66,900
மகேந்திரகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
சிகார் 23 ஜனவரி 2022 66,900
சிர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,890
சுரு : வெள்ளி விலை