தாமோ : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தாமோ : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தாமோ : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சதர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
தாமோ 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஜபல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 49,080
லலித்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
நரசிங்க்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
பன்னா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ரைசன் 29 ஜனவரி 2022 49,080
சாகர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
டிக்கம்கர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
தாமோ : தங்க விலை

தாமோ : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சதர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
தாமோ 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஜபல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 63,460
லலித்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
நரசிங்க்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
பன்னா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ரைசன் 29 ஜனவரி 2022 63,460
சாகர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
டிக்கம்கர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
தாமோ : வெள்ளி விலை