டார்ஜிலிங் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

டார்ஜிலிங் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

டார்ஜிலிங் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 29 ஜனவரி 2022 48,970
அரேரியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
கூச் பீகார் 29 ஜனவரி 2022 48,970
டார்ஜிலிங் 29 ஜனவரி 2022 48,970
கிழக்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 49,290
ஜல்பைகுரி 29 ஜனவரி 2022 48,970
கலிம்பொங் 29 ஜனவரி 2022 48,970
கிஷன்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,010
வடக்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 49,290
பூர்னியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
தெற்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 49,290
உத்தர் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970
மேற்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 49,290
டார்ஜிலிங் : தங்க விலை

டார்ஜிலிங் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அலிபுர்தார் 29 ஜனவரி 2022 63,310
அரேரியா 29 ஜனவரி 2022 63,360
கூச் பீகார் 29 ஜனவரி 2022 63,310
டார்ஜிலிங் 29 ஜனவரி 2022 63,310
கிழக்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 63,720
ஜல்பைகுரி 29 ஜனவரி 2022 63,310
கலிம்பொங் 29 ஜனவரி 2022 63,310
கிஷன்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,360
வடக்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 63,720
பூர்னியா 29 ஜனவரி 2022 63,360
தெற்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 63,720
உத்தர் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310
மேற்கு மாவட்டம் 29 ஜனவரி 2022 63,720
டார்ஜிலிங் : வெள்ளி விலை