தலாய் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தலாய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தலாய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர்தலா 29 ஜனவரி 2022 49,260
ஐஸ்வால் 29 ஜனவரி 2022 49,220
பெலோனியா 29 ஜனவரி 2022 49,260
கச்சார் 29 ஜனவரி 2022 49,130
சம்பாய் 29 ஜனவரி 2022 49,220
சுராச்சந்த்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,230
தலாய் 29 ஜனவரி 2022 49,260
தர்மநகர் 29 ஜனவரி 2022 49,260
கோமதி 29 ஜனவரி 2022 49,260
ஹைலகண்டி 29 ஜனவரி 2022 49,130
கரிம்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கோவாய் 29 ஜனவரி 2022 49,260
கோலாசிப் 29 ஜனவரி 2022 49,220
லுங்லே 29 ஜனவரி 2022 49,220
மாமித் 29 ஜனவரி 2022 49,220
பெர்சால் 29 ஜனவரி 2022 49,230
செபாஹிஜாலா 29 ஜனவரி 2022 49,260
செர்ச்சிப் 29 ஜனவரி 2022 49,220
உனகோட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,260
தலாய் : தங்க விலை

தலாய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர்தலா 29 ஜனவரி 2022 63,690
ஐஸ்வால் 29 ஜனவரி 2022 63,640
பெலோனியா 29 ஜனவரி 2022 63,690
கச்சார் 29 ஜனவரி 2022 63,530
சம்பாய் 29 ஜனவரி 2022 63,640
சுராச்சந்த்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,660
தலாய் 29 ஜனவரி 2022 63,690
தர்மநகர் 29 ஜனவரி 2022 63,690
கோமதி 29 ஜனவரி 2022 63,690
ஹைலகண்டி 29 ஜனவரி 2022 63,530
கரிம்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கோவாய் 29 ஜனவரி 2022 63,690
கோலாசிப் 29 ஜனவரி 2022 63,640
லுங்லே 29 ஜனவரி 2022 63,640
மாமித் 29 ஜனவரி 2022 63,640
பெர்சால் 29 ஜனவரி 2022 63,660
செபாஹிஜாலா 29 ஜனவரி 2022 63,690
செர்ச்சிப் 29 ஜனவரி 2022 63,640
உனகோட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,690
தலாய் : வெள்ளி விலை