டியு : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

டியு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

டியு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்ரேலி 23 ஜனவரி 2022 49,580
டியு 23 ஜனவரி 2022 49,590
கிர் சோம்நாத் 23 ஜனவரி 2022 49,580
ஜுனகத் 23 ஜனவரி 2022 49,580
டியு : தங்க விலை

டியு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்ரேலி 23 ஜனவரி 2022 67,000
டியு 23 ஜனவரி 2022 67,010
கிர் சோம்நாத் 23 ஜனவரி 2022 67,000
ஜுனகத் 23 ஜனவரி 2022 67,000
டியு : வெள்ளி விலை