டும்கா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

டும்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

டும்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்கா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாங்குரா 23 ஜனவரி 2022 49,450
பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பிர்பும் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 49,530
தியோகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
டும்கா 23 ஜனவரி 2022 49,530
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோடா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜம்தாரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கதிஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
மால்டா 23 ஜனவரி 2022 49,450
முங்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
முர்ஷிதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பக்கூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாசிம் பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பூர்பா பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 49,450
சாஹிப்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,530
டும்கா : தங்க விலை

டும்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்கா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாங்குரா 23 ஜனவரி 2022 66,830
பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பிர்பும் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 66,930
தியோகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
டும்கா 23 ஜனவரி 2022 66,930
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோடா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜம்தாரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கதிஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
மால்டா 23 ஜனவரி 2022 66,830
முங்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
முர்ஷிதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பக்கூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாசிம் பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பூர்பா பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 66,830
சாஹிப்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,930
டும்கா : வெள்ளி விலை