கந்தர்பால் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கந்தர்பால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கந்தர்பால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 23 ஜனவரி 2022 49,600
பட்கம் 23 ஜனவரி 2022 49,600
பாண்டிபோரா 23 ஜனவரி 2022 49,600
பாரமுல்லா 23 ஜனவரி 2022 49,600
தோடா 23 ஜனவரி 2022 49,600
கந்தர்பால் 23 ஜனவரி 2022 49,600
கார்கில் 23 ஜனவரி 2022 49,600
கிஷ்த்வார் 23 ஜனவரி 2022 49,600
குல்கம் 23 ஜனவரி 2022 49,600
குப்வாரா 23 ஜனவரி 2022 49,600
பூஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,600
புல்வாமா 23 ஜனவரி 2022 49,600
ராஜோரி 23 ஜனவரி 2022 49,600
ராம்பன் 23 ஜனவரி 2022 49,600
ரியசி 23 ஜனவரி 2022 49,600
ஷோபியன் 23 ஜனவரி 2022 49,600
ஸ்ரீநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,600
உதம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,600
கந்தர்பால் : தங்க விலை

கந்தர்பால் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 23 ஜனவரி 2022 67,020
பட்கம் 23 ஜனவரி 2022 67,020
பாண்டிபோரா 23 ஜனவரி 2022 67,020
பாரமுல்லா 23 ஜனவரி 2022 67,020
தோடா 23 ஜனவரி 2022 67,020
கந்தர்பால் 23 ஜனவரி 2022 67,020
கார்கில் 23 ஜனவரி 2022 67,020
கிஷ்த்வார் 23 ஜனவரி 2022 67,020
குல்கம் 23 ஜனவரி 2022 67,020
குப்வாரா 23 ஜனவரி 2022 67,020
பூஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 67,020
புல்வாமா 23 ஜனவரி 2022 67,020
ராஜோரி 23 ஜனவரி 2022 67,020
ராம்பன் 23 ஜனவரி 2022 67,020
ரியசி 23 ஜனவரி 2022 67,020
ஷோபியன் 23 ஜனவரி 2022 67,020
ஸ்ரீநகர் 23 ஜனவரி 2022 67,020
உதம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 67,020
கந்தர்பால் : வெள்ளி விலை