காரியாபந்த் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காரியாபந்த் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காரியாபந்த் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பலோடா பஜார் 23 ஜனவரி 2022 49,490
போலங்கீர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
தம்தாரி 23 ஜனவரி 2022 49,490
துர்க் 23 ஜனவரி 2022 49,490
காரியாபந்த் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜகதல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கலஹந்தி 23 ஜனவரி 2022 49,530
காங்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோண்டகான் 23 ஜனவரி 2022 49,490
மகாசமுண்ட் 23 ஜனவரி 2022 49,490
நபரங்கபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நுவபர்ஹா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ராய்ப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
காரியாபந்த் : தங்க விலை

காரியாபந்த் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பலோடா பஜார் 23 ஜனவரி 2022 66,890
போலங்கீர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
தம்தாரி 23 ஜனவரி 2022 66,890
துர்க் 23 ஜனவரி 2022 66,890
காரியாபந்த் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஜகதல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கலஹந்தி 23 ஜனவரி 2022 66,930
காங்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கோண்டகான் 23 ஜனவரி 2022 66,890
மகாசமுண்ட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
நபரங்கபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நுவபர்ஹா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ராய்ப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
காரியாபந்த் : வெள்ளி விலை