கயா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கயா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கயா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பல்லியா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பக்ஸர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 49,530
கயா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கைமூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
முசாபர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 49,490
கயா : தங்க விலை

கயா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பல்லியா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பக்ஸர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 66,930
கயா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கைமூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
முசாபர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,880
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 66,880
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 66,880
கயா : வெள்ளி விலை