கோலாகாட் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோலாகாட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோலாகாட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஸ்வநாத் 29 ஜனவரி 2022 49,130
சரைடியோ 29 ஜனவரி 2022 49,130
தேமாஜி 29 ஜனவரி 2022 49,130
திப்ருகர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
திமாபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,250
கிழக்கு காமெங் 29 ஜனவரி 2022 49,170
கோலாகாட் 29 ஜனவரி 2022 49,130
ஹோஜாய் 29 ஜனவரி 2022 49,130
ஜோர்ஹாட் 29 ஜனவரி 2022 49,130
காங்போக்பி 29 ஜனவரி 2022 49,230
கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கிஃபெர் 29 ஜனவரி 2022 49,250
கோஹிமா 29 ஜனவரி 2022 49,250
லக்கிம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
நீண்டது 29 ஜனவரி 2022 49,170
லாங்லெங் 29 ஜனவரி 2022 49,250
கீழ் சுபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
மஜூலி 29 ஜனவரி 2022 49,130
மோகோக்சுங் 29 ஜனவரி 2022 49,250
திங்கள் 29 ஜனவரி 2022 49,250
நாகான் 29 ஜனவரி 2022 49,130
பாப்புப்பரே 29 ஜனவரி 2022 49,170
பெரேன் 29 ஜனவரி 2022 49,250
பெக் 29 ஜனவரி 2022 49,250
சேனாபதி 29 ஜனவரி 2022 49,230
சிப்சாகர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
சோனித்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,130
டியூன்சாங் 29 ஜனவரி 2022 49,250
மேல் சிபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 49,130
வோகா 29 ஜனவரி 2022 49,250
ஜுன்ஹெபோடோ 29 ஜனவரி 2022 49,250
கோலாகாட் : தங்க விலை

கோலாகாட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஸ்வநாத் 29 ஜனவரி 2022 63,530
சரைடியோ 29 ஜனவரி 2022 63,530
தேமாஜி 29 ஜனவரி 2022 63,530
திப்ருகர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
திமாபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,670
கிழக்கு காமெங் 29 ஜனவரி 2022 63,580
கோலாகாட் 29 ஜனவரி 2022 63,530
ஹோஜாய் 29 ஜனவரி 2022 63,530
ஜோர்ஹாட் 29 ஜனவரி 2022 63,530
காங்போக்பி 29 ஜனவரி 2022 63,660
கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கிஃபெர் 29 ஜனவரி 2022 63,670
கோஹிமா 29 ஜனவரி 2022 63,670
லக்கிம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
நீண்டது 29 ஜனவரி 2022 63,580
லாங்லெங் 29 ஜனவரி 2022 63,670
கீழ் சுபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
மஜூலி 29 ஜனவரி 2022 63,530
மோகோக்சுங் 29 ஜனவரி 2022 63,670
திங்கள் 29 ஜனவரி 2022 63,670
நாகான் 29 ஜனவரி 2022 63,530
பாப்புப்பரே 29 ஜனவரி 2022 63,580
பெரேன் 29 ஜனவரி 2022 63,670
பெக் 29 ஜனவரி 2022 63,670
சேனாபதி 29 ஜனவரி 2022 63,660
சிப்சாகர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
சோனித்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,530
டியூன்சாங் 29 ஜனவரி 2022 63,670
மேல் சிபன்சிரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 29 ஜனவரி 2022 63,530
வோகா 29 ஜனவரி 2022 63,670
ஜுன்ஹெபோடோ 29 ஜனவரி 2022 63,670
கோலாகாட் : வெள்ளி விலை