ஹனுமன்கர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹனுமன்கர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹனுமன்கர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பர்னாலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
பதிந்தா 29 ஜனவரி 2022 49,030
சுரு 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபரிட்கோட் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபதேஹாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,020
பாசில்கா 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபிரோஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
கங்கநகர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஹனுமன்கர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஹிசார் 29 ஜனவரி 2022 49,020
மான்சா 29 ஜனவரி 2022 49,030
மோகா 29 ஜனவரி 2022 49,030
முக்த்சர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
சிர்சா 29 ஜனவரி 2022 49,020
ஹனுமன்கர் : தங்க விலை

ஹனுமன்கர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பர்னாலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
பதிந்தா 29 ஜனவரி 2022 63,400
சுரு 29 ஜனவரி 2022 63,390
ஃபரிட்கோட் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஃபதேஹாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,380
பாசில்கா 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஃபிரோஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
கங்கநகர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
ஹனுமன்கர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
ஹிசார் 29 ஜனவரி 2022 63,380
மான்சா 29 ஜனவரி 2022 63,400
மோகா 29 ஜனவரி 2022 63,400
முக்த்சர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
சிர்சா 29 ஜனவரி 2022 63,380
ஹனுமன்கர் : வெள்ளி விலை