ஹார்டோய் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹார்டோய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹார்டோய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆரையா 29 ஜனவரி 2022 49,050
பஹ்ரைச் 29 ஜனவரி 2022 49,050
பராபங்கி 29 ஜனவரி 2022 49,050
பரேலி 29 ஜனவரி 2022 49,050
புடான் 29 ஜனவரி 2022 49,050
எட்டா 29 ஜனவரி 2022 49,050
எட்டாவா 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஃபாரூக்காபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஹமீர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஹார்டோய் 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஜலான் 29 ஜனவரி 2022 49,050
கண்ணுவாஜ் 29 ஜனவரி 2022 49,050
கான்பூர் கிராமப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 49,050
கான்பூர் நகர்ப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 49,050
காஷி ராம் நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
லக்கிம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
லக்னோ 29 ஜனவரி 2022 49,050
மெயின்பூரி 29 ஜனவரி 2022 49,050
பிலிபிட் 29 ஜனவரி 2022 49,050
சாந்த் ரவி நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஷாஜகான்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
சீதாபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
உன்னாவ் 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஹார்டோய் : தங்க விலை

ஹார்டோய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆரையா 29 ஜனவரி 2022 63,410
பஹ்ரைச் 29 ஜனவரி 2022 63,410
பராபங்கி 29 ஜனவரி 2022 63,410
பரேலி 29 ஜனவரி 2022 63,410
புடான் 29 ஜனவரி 2022 63,410
எட்டா 29 ஜனவரி 2022 63,410
எட்டாவா 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஃபாரூக்காபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஹமீர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஹார்டோய் 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஜலான் 29 ஜனவரி 2022 63,410
கண்ணுவாஜ் 29 ஜனவரி 2022 63,410
கான்பூர் கிராமப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 63,410
கான்பூர் நகர்ப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 63,410
காஷி ராம் நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
லக்கிம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
லக்னோ 29 ஜனவரி 2022 63,410
மெயின்பூரி 29 ஜனவரி 2022 63,410
பிலிபிட் 29 ஜனவரி 2022 63,410
சாந்த் ரவி நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஷாஜகான்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
சீதாபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
உன்னாவ் 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஹார்டோய் : வெள்ளி விலை