ஹரித்வார் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹரித்வார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹரித்வார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல்மோரா 23 ஜனவரி 2022 49,540
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாகேஷ்வர் 23 ஜனவரி 2022 49,540
பாக்பத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாமோலி 23 ஜனவரி 2022 49,540
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 49,540
காசியாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 49,540
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 49,500
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,500
மீரட் 23 ஜனவரி 2022 49,530
மொராதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நைனிடால் 23 ஜனவரி 2022 49,540
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 49,500
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ப ri ரி 23 ஜனவரி 2022 49,540
ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 49,540
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சம்பல் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோனிபட் 23 ஜனவரி 2022 49,500
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,540
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 49,540
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,500
ஹரித்வார் : தங்க விலை

ஹரித்வார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல்மோரா 23 ஜனவரி 2022 66,950
அம்பாலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
அம்ரோஹா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாகேஷ்வர் 23 ஜனவரி 2022 66,950
பாக்பத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பிஜ்னோர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாமோலி 23 ஜனவரி 2022 66,950
சண்டிகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 66,950
காசியாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹரித்வார் 23 ஜனவரி 2022 66,950
கர்னல் 23 ஜனவரி 2022 66,890
குருக்ஷேத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,890
மீரட் 23 ஜனவரி 2022 66,930
மொராதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
முசாபர்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நைனிடால் 23 ஜனவரி 2022 66,950
பஞ்ச்குலா 23 ஜனவரி 2022 66,890
பானிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ப ri ரி 23 ஜனவரி 2022 66,950
ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 66,950
சஹரன்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சம்பல் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாஸ் நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஷாம்லி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோனிபட் 23 ஜனவரி 2022 66,890
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,950
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 66,950
யமுனநகர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஹரித்வார் : வெள்ளி விலை