ஹோஷங்காபாத் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹோஷங்காபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹோஷங்காபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெத்துல் 23 ஜனவரி 2022 49,560
போபால் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிந்த்வாரா 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஹர்தா 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஹோஷங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,560
நரசிங்க்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
ரைசன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
ராஜ்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சாகர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
செஹோர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
விடிஷா 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஹோஷங்காபாத் : தங்க விலை

ஹோஷங்காபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெத்துல் 23 ஜனவரி 2022 66,980
போபால் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிந்த்வாரா 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஹர்தா 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஹோஷங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,980
நரசிங்க்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
ரைசன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
ராஜ்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சாகர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
செஹோர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
விடிஷா 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஹோஷங்காபாத் : வெள்ளி விலை