ஹவுரா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹவுரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஹவுரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்குரா 23 ஜனவரி 2022 49,450
பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பிர்பும் 23 ஜனவரி 2022 49,450
ஹூக்லி 23 ஜனவரி 2022 49,450
ஹவுரா 23 ஜனவரி 2022 49,450
ஜர்கிராம் 23 ஜனவரி 2022 49,450
கொல்கத்தா 23 ஜனவரி 2022 49,450
நதியா 23 ஜனவரி 2022 49,450
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பாசிம் பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பாசிம் மெடினிபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பூர்பா பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பூர்பா மெடினிபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,450
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 23 ஜனவரி 2022 49,450
ஹவுரா : தங்க விலை

ஹவுரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்குரா 23 ஜனவரி 2022 66,830
பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பிர்பும் 23 ஜனவரி 2022 66,830
ஹூக்லி 23 ஜனவரி 2022 66,830
ஹவுரா 23 ஜனவரி 2022 66,830
ஜர்கிராம் 23 ஜனவரி 2022 66,830
கொல்கத்தா 23 ஜனவரி 2022 66,830
நதியா 23 ஜனவரி 2022 66,830
வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பாசிம் பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பாசிம் மெடினிபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பூர்பா பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பூர்பா மெடினிபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,830
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் 23 ஜனவரி 2022 66,830
ஹவுரா : வெள்ளி விலை