ஜபல்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜபல்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜபல்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாலகாட் 29 ஜனவரி 2022 49,080
தாமோ 29 ஜனவரி 2022 49,080
டிண்டோரி 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஜபல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 49,080
மாண்ட்லா 29 ஜனவரி 2022 49,080
நரசிங்க்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
சாகர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
சியோனி 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஷாஹ்தோல் 29 ஜனவரி 2022 49,080
உமரியா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஜபல்பூர் : தங்க விலை

ஜபல்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாலகாட் 29 ஜனவரி 2022 63,460
தாமோ 29 ஜனவரி 2022 63,460
டிண்டோரி 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஜபல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
கட்னி 29 ஜனவரி 2022 63,460
மாண்ட்லா 29 ஜனவரி 2022 63,460
நரசிங்க்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
சாகர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
சியோனி 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஷாஹ்தோல் 29 ஜனவரி 2022 63,460
உமரியா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஜபல்பூர் : வெள்ளி விலை