ஜல்கான் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜல்கான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜல்கான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகோலா 23 ஜனவரி 2022 49,510
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,510
பார்வானி 23 ஜனவரி 2022 49,560
புல்தானா 23 ஜனவரி 2022 49,510
புர்ஹான்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
துலே 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜல்கான் 23 ஜனவரி 2022 49,510
ஜல்னா 23 ஜனவரி 2022 49,510
கண்ட்வா 23 ஜனவரி 2022 49,560
கார்கோன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஜல்கான் : தங்க விலை

ஜல்கான் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகோலா 23 ஜனவரி 2022 66,910
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,910
பார்வானி 23 ஜனவரி 2022 66,980
புல்தானா 23 ஜனவரி 2022 66,910
புர்ஹான்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
துலே 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜல்கான் 23 ஜனவரி 2022 66,910
ஜல்னா 23 ஜனவரி 2022 66,910
கண்ட்வா 23 ஜனவரி 2022 66,980
கார்கோன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஜல்கான் : வெள்ளி விலை