ஜம்தாரா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜம்தாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜம்தாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்கா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாங்குரா 23 ஜனவரி 2022 49,450
பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பிர்பும் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 49,530
தியோகர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 49,530
டும்கா 23 ஜனவரி 2022 49,530
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 49,530
கோடா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜம்தாரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
முர்ஷிதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பக்கூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாசிம் பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
பூர்பா பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 49,450
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 49,450
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சரிகேலா கரசவன் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஜம்தாரா : தங்க விலை

ஜம்தாரா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாங்கா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாங்குரா 23 ஜனவரி 2022 66,830
பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பிர்பும் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பொக்காரோ 23 ஜனவரி 2022 66,930
தியோகர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
தன்பாத் 23 ஜனவரி 2022 66,930
டும்கா 23 ஜனவரி 2022 66,930
கிரிடிஹ் 23 ஜனவரி 2022 66,930
கோடா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜம்தாரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜமுய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
முர்ஷிதாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பக்கூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாசிம் பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
பூர்பா பர்தாமன் 23 ஜனவரி 2022 66,830
புருலியா 23 ஜனவரி 2022 66,830
ராம்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சரிகேலா கரசவன் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஜம்தாரா : வெள்ளி விலை