ஜுனகத் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜுனகத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜுனகத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்ரேலி 29 ஜனவரி 2022 49,100
பொட்டாட் 29 ஜனவரி 2022 49,100
தேவ்பூமி துவாரகா 29 ஜனவரி 2022 49,100
டியு 29 ஜனவரி 2022 49,110
கிர் சோம்நாத் 29 ஜனவரி 2022 49,100
ஜாம்நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,100
ஜுனகத் 29 ஜனவரி 2022 49,100
மோர்பி 29 ஜனவரி 2022 49,100
போர்பந்தர் 29 ஜனவரி 2022 49,100
ராஜ்கோட் 29 ஜனவரி 2022 49,100
ஜுனகத் : தங்க விலை

ஜுனகத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்ரேலி 29 ஜனவரி 2022 63,480
பொட்டாட் 29 ஜனவரி 2022 63,480
தேவ்பூமி துவாரகா 29 ஜனவரி 2022 63,480
டியு 29 ஜனவரி 2022 63,490
கிர் சோம்நாத் 29 ஜனவரி 2022 63,480
ஜாம்நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,480
ஜுனகத் 29 ஜனவரி 2022 63,480
மோர்பி 29 ஜனவரி 2022 63,480
போர்பந்தர் 29 ஜனவரி 2022 63,480
ராஜ்கோட் 29 ஜனவரி 2022 63,480
ஜுனகத் : வெள்ளி விலை