காஞ்சிபுரம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காஞ்சிபுரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காஞ்சிபுரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சென்னை 29 ஜனவரி 2022 49,170
சித்தூர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கடலூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
காஞ்சிபுரம் 29 ஜனவரி 2022 49,170
பாண்டிச்சேரி 29 ஜனவரி 2022 49,200
திருவள்ளூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
திருவண்ணாமலை 29 ஜனவரி 2022 49,170
வேலூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
விலப்புரம் 29 ஜனவரி 2022 49,170
காஞ்சிபுரம் : தங்க விலை

காஞ்சிபுரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சென்னை 29 ஜனவரி 2022 63,580
சித்தூர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கடலூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
காஞ்சிபுரம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
பாண்டிச்சேரி 29 ஜனவரி 2022 63,620
திருவள்ளூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
திருவண்ணாமலை 29 ஜனவரி 2022 63,580
வேலூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
விலப்புரம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
காஞ்சிபுரம் : வெள்ளி விலை