காசராகோடு : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காசராகோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

காசராகோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சிக்மகளூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
தக்ஷின் கன்னட் 23 ஜனவரி 2022 49,550
ஹாசன் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கண்ணூர் 23 ஜனவரி 2022 49,660
காசராகோடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
கோடகு 23 ஜனவரி 2022 49,550
மகே 23 ஜனவரி 2022 49,690
உடுப்பி 23 ஜனவரி 2022 49,550
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
காசராகோடு : தங்க விலை

காசராகோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சிக்மகளூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
தக்ஷின் கன்னட் 23 ஜனவரி 2022 66,960
ஹாசன் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கண்ணூர் 23 ஜனவரி 2022 67,110
காசராகோடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
கோடகு 23 ஜனவரி 2022 66,960
மகே 23 ஜனவரி 2022 67,140
உடுப்பி 23 ஜனவரி 2022 66,960
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
காசராகோடு : வெள்ளி விலை