கட்னி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கட்னி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கட்னி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சதர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சித்ரகுட் 23 ஜனவரி 2022 49,530
தாமோ 23 ஜனவரி 2022 49,560
டிண்டோரி 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஜபல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
கட்னி 23 ஜனவரி 2022 49,560
மாண்ட்லா 23 ஜனவரி 2022 49,560
நரசிங்க்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பன்னா 23 ஜனவரி 2022 49,560
ரேவா 23 ஜனவரி 2022 49,560
சத்னா 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஷாஹ்தோல் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிதி 23 ஜனவரி 2022 49,560
உமரியா 23 ஜனவரி 2022 49,560
கட்னி : தங்க விலை

கட்னி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சதர்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சித்ரகுட் 23 ஜனவரி 2022 66,930
தாமோ 23 ஜனவரி 2022 66,980
டிண்டோரி 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஜபல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
கட்னி 23 ஜனவரி 2022 66,980
மாண்ட்லா 23 ஜனவரி 2022 66,980
நரசிங்க்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பன்னா 23 ஜனவரி 2022 66,980
ரேவா 23 ஜனவரி 2022 66,980
சத்னா 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஷாஹ்தோல் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிதி 23 ஜனவரி 2022 66,980
உமரியா 23 ஜனவரி 2022 66,980
கட்னி : வெள்ளி விலை