கோவாய் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோவாய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோவாய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர்தலா 23 ஜனவரி 2022 49,740
ஐஸ்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,710
பெலோனியா 23 ஜனவரி 2022 49,740
கச்சார் 23 ஜனவரி 2022 49,620
தலாய் 23 ஜனவரி 2022 49,740
தர்மநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,740
கிழக்கு காசி மலைகள் 23 ஜனவரி 2022 49,710
கோமதி 23 ஜனவரி 2022 49,740
ஹைலகண்டி 23 ஜனவரி 2022 49,620
கரிம்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,620
கோவாய் 23 ஜனவரி 2022 49,740
கோலாசிப் 23 ஜனவரி 2022 49,710
மாமித் 23 ஜனவரி 2022 49,710
செபாஹிஜாலா 23 ஜனவரி 2022 49,740
செர்ச்சிப் 23 ஜனவரி 2022 49,710
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 23 ஜனவரி 2022 49,710
உனகோட்டி 23 ஜனவரி 2022 49,740
கோவாய் : தங்க விலை

கோவாய் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர்தலா 23 ஜனவரி 2022 67,220
ஐஸ்வால் 23 ஜனவரி 2022 67,170
பெலோனியா 23 ஜனவரி 2022 67,220
கச்சார் 23 ஜனவரி 2022 67,050
தலாய் 23 ஜனவரி 2022 67,220
தர்மநகர் 23 ஜனவரி 2022 67,220
கிழக்கு காசி மலைகள் 23 ஜனவரி 2022 67,170
கோமதி 23 ஜனவரி 2022 67,220
ஹைலகண்டி 23 ஜனவரி 2022 67,050
கரிம்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 67,050
கோவாய் 23 ஜனவரி 2022 67,220
கோலாசிப் 23 ஜனவரி 2022 67,170
மாமித் 23 ஜனவரி 2022 67,170
செபாஹிஜாலா 23 ஜனவரி 2022 67,220
செர்ச்சிப் 23 ஜனவரி 2022 67,170
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 23 ஜனவரி 2022 67,170
உனகோட்டி 23 ஜனவரி 2022 67,220
கோவாய் : வெள்ளி விலை