கின்ன ur ர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கின்ன ur ர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கின்ன ur ர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 49,540
கின்ன ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
குலு 23 ஜனவரி 2022 49,560
லாஹுல் & ஸ்பிட்டி 23 ஜனவரி 2022 49,560
மண்டி 23 ஜனவரி 2022 49,560
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 49,540
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,540
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 49,540
கின்ன ur ர் : தங்க விலை

கின்ன ur ர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டெஹ்ராடூன் 23 ஜனவரி 2022 66,950
கின்ன ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
குலு 23 ஜனவரி 2022 66,980
லாஹுல் & ஸ்பிட்டி 23 ஜனவரி 2022 66,980
மண்டி 23 ஜனவரி 2022 66,980
ருத்ரபிரயாக் 23 ஜனவரி 2022 66,950
சிம்லா 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிர்ம ur ர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோலன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
தெஹ்ரி கர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,950
உத்தர்காஷி 23 ஜனவரி 2022 66,950
கின்ன ur ர் : வெள்ளி விலை