கிஷன்கஞ்ச் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கிஷன்கஞ்ச் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கிஷன்கஞ்ச் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கூச் பீகார் 23 ஜனவரி 2022 49,450
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,450
டார்ஜிலிங் 23 ஜனவரி 2022 49,450
கிழக்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 49,770
கோடா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜல்பைகுரி 23 ஜனவரி 2022 49,450
கலிம்பொங் 23 ஜனவரி 2022 49,450
கதிஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கிஷன்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,490
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
மால்டா 23 ஜனவரி 2022 49,450
பூர்னியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சாஹிப்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,530
தெற்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 49,770
சுபால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
உத்தர் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,450
மேற்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 49,770
கிஷன்கஞ்ச் : தங்க விலை

கிஷன்கஞ்ச் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கூச் பீகார் 23 ஜனவரி 2022 66,830
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,830
டார்ஜிலிங் 23 ஜனவரி 2022 66,830
கிழக்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 67,260
கோடா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜல்பைகுரி 23 ஜனவரி 2022 66,830
கலிம்பொங் 23 ஜனவரி 2022 66,830
கதிஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கிஷன்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,880
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
மால்டா 23 ஜனவரி 2022 66,830
பூர்னியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சாஹிப்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,930
தெற்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 67,260
சுபால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
உத்தர் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,830
மேற்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 67,260
கிஷன்கஞ்ச் : வெள்ளி விலை