கோலார் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோலார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோலார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெங்களூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 49,550
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
சிக்கபல்லபுரா 23 ஜனவரி 2022 49,550
சித்தூர் 23 ஜனவரி 2022 49,590
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
கோலார் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கிருஷ்ணகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
ராமநகர 23 ஜனவரி 2022 49,550
திருவண்ணாமலை 23 ஜனவரி 2022 49,650
தும்கூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
வேலூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
கோலார் : தங்க விலை

கோலார் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெங்களூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 66,960
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
சிக்கபல்லபுரா 23 ஜனவரி 2022 66,960
சித்தூர் 23 ஜனவரி 2022 67,010
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
கோலார் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கிருஷ்ணகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
ராமநகர 23 ஜனவரி 2022 66,960
திருவண்ணாமலை 23 ஜனவரி 2022 67,100
தும்கூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
வேலூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
கோலார் : வெள்ளி விலை