கோராபுட் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோராபுட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோராபுட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டந்தேவாடா 29 ஜனவரி 2022 49,010
கஜபதி 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஜகதல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
கலஹந்தி 29 ஜனவரி 2022 49,050
கோண்டகான் 29 ஜனவரி 2022 49,010
கோராபுட் 29 ஜனவரி 2022 49,050
மல்கங்கிரி 29 ஜனவரி 2022 49,050
நபரங்கபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
ராயகடா 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஸ்ரீகாகுளம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
சுக்மா 29 ஜனவரி 2022 49,010
விசாகப்பட்டினம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
விஜயநகரம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கோராபுட் : தங்க விலை

கோராபுட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டந்தேவாடா 29 ஜனவரி 2022 63,370
கஜபதி 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஜகதல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,370
கலஹந்தி 29 ஜனவரி 2022 63,410
கோண்டகான் 29 ஜனவரி 2022 63,370
கோராபுட் 29 ஜனவரி 2022 63,410
மல்கங்கிரி 29 ஜனவரி 2022 63,410
நபரங்கபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
ராயகடா 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஸ்ரீகாகுளம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
சுக்மா 29 ஜனவரி 2022 63,370
விசாகப்பட்டினம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
விஜயநகரம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கோராபுட் : வெள்ளி விலை