கோரியா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோரியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோரியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
டிண்டோரி 23 ஜனவரி 2022 49,560
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜஞ்ச்கீர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோர்பா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷாஹ்தோல் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிதி 23 ஜனவரி 2022 49,560
சிங்க்ராலி 23 ஜனவரி 2022 49,560
சோன்பத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
சூரஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சுர்குஜா 23 ஜனவரி 2022 49,490
உமரியா 23 ஜனவரி 2022 49,560
கோரியா : தங்க விலை

கோரியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனுபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
பிலாஸ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
டிண்டோரி 23 ஜனவரி 2022 66,980
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜஞ்ச்கீர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
கோர்பா 23 ஜனவரி 2022 66,890
கோரியா 23 ஜனவரி 2022 66,890
ஷாஹ்தோல் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிதி 23 ஜனவரி 2022 66,980
சிங்க்ராலி 23 ஜனவரி 2022 66,980
சோன்பத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
சூரஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
சுர்குஜா 23 ஜனவரி 2022 66,890
உமரியா 23 ஜனவரி 2022 66,980
கோரியா : வெள்ளி விலை