கோழிக்கோடு : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோழிக்கோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோழிக்கோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கோவை 23 ஜனவரி 2022 49,650
எர்ணாகுளம் 23 ஜனவரி 2022 49,660
கண்ணூர் 23 ஜனவரி 2022 49,660
கோடகு 23 ஜனவரி 2022 49,550
கோழிக்கோடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
மகே 23 ஜனவரி 2022 49,690
மலப்புரம் 23 ஜனவரி 2022 49,660
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
பாலக்காடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
திருச்சூர் 23 ஜனவரி 2022 49,660
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
கோழிக்கோடு : தங்க விலை

கோழிக்கோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கோவை 23 ஜனவரி 2022 67,100
எர்ணாகுளம் 23 ஜனவரி 2022 67,110
கண்ணூர் 23 ஜனவரி 2022 67,110
கோடகு 23 ஜனவரி 2022 66,960
கோழிக்கோடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
மகே 23 ஜனவரி 2022 67,140
மலப்புரம் 23 ஜனவரி 2022 67,110
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
பாலக்காடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
திருச்சூர் 23 ஜனவரி 2022 67,110
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
கோழிக்கோடு : வெள்ளி விலை