லே : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

லே : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

லே : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கார்கில் 23 ஜனவரி 2022 49,600
லே 23 ஜனவரி 2022 49,600
லே : தங்க விலை

லே : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
கார்கில் 23 ஜனவரி 2022 67,020
லே 23 ஜனவரி 2022 67,020
லே : வெள்ளி விலை