மால்டா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மால்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மால்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
பாங்கா 29 ஜனவரி 2022 49,010
பாகல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,010
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970
டும்கா 29 ஜனவரி 2022 49,050
கோடா 29 ஜனவரி 2022 49,050
ஜல்பைகுரி 29 ஜனவரி 2022 48,970
கதிஹார் 29 ஜனவரி 2022 49,010
ககரியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
கிஷன்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,010
மால்டா 29 ஜனவரி 2022 48,970
முர்ஷிதாபாத் 29 ஜனவரி 2022 48,970
பக்கூர் 29 ஜனவரி 2022 49,050
பூர்னியா 29 ஜனவரி 2022 49,010
சாஹிப்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,050
உத்தர் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 48,970
மால்டா : தங்க விலை

மால்டா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 29 ஜனவரி 2022 63,360
பாங்கா 29 ஜனவரி 2022 63,360
பாகல்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,360
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310
டும்கா 29 ஜனவரி 2022 63,410
கோடா 29 ஜனவரி 2022 63,410
ஜல்பைகுரி 29 ஜனவரி 2022 63,310
கதிஹார் 29 ஜனவரி 2022 63,360
ககரியா 29 ஜனவரி 2022 63,360
கிஷன்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,360
மால்டா 29 ஜனவரி 2022 63,310
முர்ஷிதாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,310
பக்கூர் 29 ஜனவரி 2022 63,410
பூர்னியா 29 ஜனவரி 2022 63,360
சாஹிப்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,410
உத்தர் தினாஜ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,310
மால்டா : வெள்ளி விலை