மாண்ட்யா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மாண்ட்யா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மாண்ட்யா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெங்களூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 49,550
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
சிக்கபல்லபுரா 23 ஜனவரி 2022 49,550
சிக்மகளூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
ஹாசன் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கோடகு 23 ஜனவரி 2022 49,550
கிருஷ்ணகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
மாண்ட்யா 23 ஜனவரி 2022 49,550
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
ராமநகர 23 ஜனவரி 2022 49,550
தும்கூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
மாண்ட்யா : தங்க விலை

மாண்ட்யா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பெங்களூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 23 ஜனவரி 2022 66,960
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
சிக்கபல்லபுரா 23 ஜனவரி 2022 66,960
சிக்மகளூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
ஹாசன் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கோடகு 23 ஜனவரி 2022 66,960
கிருஷ்ணகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
மாண்ட்யா 23 ஜனவரி 2022 66,960
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
ராமநகர 23 ஜனவரி 2022 66,960
தும்கூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
மாண்ட்யா : வெள்ளி விலை