மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிதர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
ஹைதராபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
ஜாகிடியல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
ஜங்கான் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கமரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
கரீம் நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மகாபூபாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மேடக் 29 ஜனவரி 2022 49,110
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 29 ஜனவரி 2022 49,110
மெஹாபுப்நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
நாகர்கர்னூல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
நல்கொண்டா 29 ஜனவரி 2022 49,110
நிஜாமாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
பெடப்பள்ளி 29 ஜனவரி 2022 49,110
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 29 ஜனவரி 2022 49,110
ரங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
சங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
சித்திப்பேட்டை 29 ஜனவரி 2022 49,110
சூர்யாபேட்டை 29 ஜனவரி 2022 49,110
விகராபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
வனபர்த்தி 29 ஜனவரி 2022 49,110
வாரங்கல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 49,110
யாதத்ரி புவனகிரி 29 ஜனவரி 2022 49,110
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : தங்க விலை

மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிதர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
ஹைதராபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
ஜாகிடியல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
ஜங்கான் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கமரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
கரீம் நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மகாபூபாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மேடக் 29 ஜனவரி 2022 63,490
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி 29 ஜனவரி 2022 63,490
மெஹாபுப்நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
நாகர்கர்னூல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
நல்கொண்டா 29 ஜனவரி 2022 63,490
நிஜாமாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
பெடப்பள்ளி 29 ஜனவரி 2022 63,490
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 29 ஜனவரி 2022 63,490
ரங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
சங்கரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
சித்திப்பேட்டை 29 ஜனவரி 2022 63,490
சூர்யாபேட்டை 29 ஜனவரி 2022 63,490
விகராபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
வனபர்த்தி 29 ஜனவரி 2022 63,490
வாரங்கல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
வாரங்கல் கிராமப்புறம் 29 ஜனவரி 2022 63,490
யாதத்ரி புவனகிரி 29 ஜனவரி 2022 63,490
மேட்சல் மல்கஜ்கிரி : வெள்ளி விலை