மோகா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மோகா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மோகா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பர்னாலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
பதிந்தா 29 ஜனவரி 2022 49,030
பிலாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
சண்டிகர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபரிட்கோட் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபதேஹாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,020
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பாசில்கா 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபிரோஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
குர்தாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஹமீர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஹனுமன்கர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஹோஷியார்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜலந்தர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
கபுர்தலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
லூதியானா 29 ஜனவரி 2022 49,030
மான்சா 29 ஜனவரி 2022 49,030
மோகா 29 ஜனவரி 2022 49,030
முக்த்சர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பாட்டியாலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
ரூப்நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
சங்ரூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
சாஸ் நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
Shd பகத்சிங் Ngr 29 ஜனவரி 2022 49,030
சிர்சா 29 ஜனவரி 2022 49,020
தார் தரன் 29 ஜனவரி 2022 49,030
உனா 29 ஜனவரி 2022 49,080
மோகா : தங்க விலை

மோகா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பர்னாலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
பதிந்தா 29 ஜனவரி 2022 63,400
பிலாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
சண்டிகர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஃபரிட்கோட் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஃபதேஹாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,380
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பாசில்கா 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஃபிரோஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
குர்தாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஹமீர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஹனுமன்கர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
ஹோஷியார்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஜலந்தர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
கபுர்தலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
லூதியானா 29 ஜனவரி 2022 63,400
மான்சா 29 ஜனவரி 2022 63,400
மோகா 29 ஜனவரி 2022 63,400
முக்த்சர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பாட்டியாலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
ரூப்நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
சங்ரூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
சாஸ் நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
Shd பகத்சிங் Ngr 29 ஜனவரி 2022 63,400
சிர்சா 29 ஜனவரி 2022 63,380
தார் தரன் 29 ஜனவரி 2022 63,400
உனா 29 ஜனவரி 2022 63,460
மோகா : வெள்ளி விலை