நந்தே : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நந்தே : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நந்தே : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
பிதர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 49,030
கமரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
லாதூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
நந்தே 29 ஜனவரி 2022 49,030
நிர்மல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
நிஜாமாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
உஸ்மானாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பர்பானி 29 ஜனவரி 2022 49,030
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 49,030
நந்தே : தங்க விலை

நந்தே : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
பிதர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 63,400
கமரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
லாதூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
நந்தே 29 ஜனவரி 2022 63,400
நிர்மல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
நிஜாமாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
உஸ்மானாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பர்பானி 29 ஜனவரி 2022 63,400
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 63,400
நந்தே : வெள்ளி விலை