நரசிங்க்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நரசிங்க்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

நரசிங்க்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சிந்த்வாரா 23 ஜனவரி 2022 49,560
தாமோ 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஹோஷங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,560
ஜபல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
கட்னி 23 ஜனவரி 2022 49,560
மாண்ட்லா 23 ஜனவரி 2022 49,560
நரசிங்க்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
ரைசன் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சாகர் 23 ஜனவரி 2022 49,560
சியோனி 23 ஜனவரி 2022 49,560
விடிஷா 23 ஜனவரி 2022 49,560
நரசிங்க்பூர் : தங்க விலை

நரசிங்க்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சிந்த்வாரா 23 ஜனவரி 2022 66,980
தாமோ 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஹோஷங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,980
ஜபல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
கட்னி 23 ஜனவரி 2022 66,980
மாண்ட்லா 23 ஜனவரி 2022 66,980
நரசிங்க்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
ரைசன் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சாகர் 23 ஜனவரி 2022 66,980
சியோனி 23 ஜனவரி 2022 66,980
விடிஷா 23 ஜனவரி 2022 66,980
நரசிங்க்பூர் : வெள்ளி விலை